Čo vás zaujíma…

 • Prečo ste v ambulancii zaviedli objednávací systém, ktorý za objednanie s privolaním účtuje poplatky?

Odpoveď na túto otázku by sme rozdelili do týchto bodov:

  • V našej ambulancii bolo za rok 2023 vykonaných 13 958 vyšetrení, čo je 61 za deň. Domnievame sa, že je správne, aby v poradí pacientov čakajúcich na vyšetrenie bola určitá spravodlivosť a poriadok. Žiaľ, nie je v našich silách organizovať to vlastnými silami, preto sme zakúpili technické zariadenie na objednávanie sa pacientov eČasenka.
  • O poradí pacientov rozhoduje lekár; prioritne sú ošetrovaní akútni pacienti (u ktorých by čakanie výrazne zhoršilo ich zdravotný stav) a potom pacienti podľa poradia určovaného systémom eČasenka. 
  • Systém spoločnosti eČasenka s.r.o, ktorá je autorom tohto systému uvádza ako výhody pre pacientov: privolanie pacienta do čakárne cez SMS, požiadanie o vystavenie e-receptu cez mobil, zaslanie výsledkov do SMS, za tieto služby si však účtuje poplatok. Na tieto ceny nemá naša ambulancia žiaden dosah.
 • Musí lekár dodržať presný čas objednania pacienta?
  • Žiadny zákon taxatívne nevymedzuje riešenie prípadu „ak lekár mešká“… Je na organizácii práce a manažérskych zručnostiach zamestnancov, ako budú pristupovať k tomuto problému. Keďže nie je možné predvídať dobu vyšetrenia pacienta, ambulancia využíva možnosť systému vybrať si poradové číslo a to v predstihu – na tri týždne dopredu. Zároveň umožňuje presunutie, alebo zrušenie termínu.
 • Ak si chcem predpísať lieky, musím navštíviť ambulanciu?
  • Nie, môžete využiť spôsob spomenutý vyššie a objednať si lieky pomocou systému eČasenka, alebo jednoducho vhodiť lístok s vašim menom, dátumom narodenia a požadovanými liekmi do poštovej schránky v čakárni ambulancie. Personál ambulancie vybavuje tieto žiadosti každý deň po 13.00 hod. Zároveň vás chceme poprosiť, aby ste o vystavenie receptu nežiadali telefonicky.
 • Prečo sa v zdravotníctve vyberajú rôzne poplatky?
  • Poplatky sa vyberajú v prípadoch, keď nejde o zdravotnú starostlivosť poskytnutú zo zdravotnej indikácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu za takého úkony požadovať úhradu. 
 • Prečo nie sú stanovené horné hranice poplatkov?
  • Stanovenia maximálnej ceny tzv. „cenového stropu“, je to na každom poskytovateľovi; neurčuje ich ani Ministerstvo zdravotníctva SR vzhľadom na zákon o cenách. Preto môžu byť tieto ceny za úkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v rôznych ambulanciách rozličné.
 • Ako to je s možnosťou dobrovoľnej platby pri vyšetrení CRP?
  • Ak je vyšetrenie CRP naordinované lekárom, je hradené z verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a lekárom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak je to na vlastnú žiadosť pacienta – ak to nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za dobrovoľnú úhradu.
 • Ako je to s poplatkami za PN alebo OČR?
  • Za vystavenie PN ani OČR pacient v ambulancii neplatí. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 
 • Musím platiť poplatok za odber krvi, keď ide o predoperačné vyšetrenie?
  • Ak je odber krvi indikovaný zo zdravotných dôvodov, za takýto výkon od poistenca nepožadujeme úhradu.
 • Ako často môžem meniť všeobecného lekára?
  • Podľa zákona uzatvárate  písomnú dohodu  o poskytovaní zdravotnej starostlivosti najmenej na 6 mesiacov. Od dohody môžete písomne odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Dohoda v takomto prípade zaniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca. Vašu zdravotnú dokumentáciu si nemusíte pýtať – vyžiada si ju váš nový všeobecný lekár.
 • Môžem navštíviť iného všeobecného lekára?
  • Ak ste v akútnom stave, ošetriť Vás môže aj nezmluvný lekár. V iných prípadoch to ale nie je zo zákona možné. Všeobecný lekár bez písomnej dohody s vami nemôže viesť vašu zdravotnú dokumentáciu, predpisovať vám lieky, prípadne vydávať doklady o práceneschopnosti. 
 • Upravuje u nás nejaký zákon postavenie „ľudových liečiteľov“, ak áno, ako? Aký je váš názor na nich?
  • Upozorňujeme na to, že „ľudoví liečitelia za svoju činnosť nenesú žiadnu zodpovednosť! Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) nedefinuje pojem „ľudový liečiteľ“ a preto ani nerieši ich postavenie. Za liečiteľa sa môže vyhlásiť ktokoľvek. Ľudový liečiteľ nie je lekár. Manipulovať s liekmi môžu v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (zákon o liekoch) iba držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorí musia spĺňať zákonom predpísané kritériá.   § 119  uvedeného zákona pojednáva o predpisovaní, výdaji a podávaní liekov – jednotlivé ustanovenia vymedzujú presný okruh ľudí, ktorí môžu predpisovať lieky a to sú lekári a zubní lekári poskytujúci zdravotnú starostlivosť. Iný subjekt nesmie predpisovať lieky na lekársky predpis.